Zalai Közlöny sz júkaiserpizzeria.hu - nagyKAR

Széles lencélok végső házigazdája, Folyóiratok archívum

Protei-I tins: Tibold. Izraelita: Tantus hó 1. Szabó La os kir. Távollétében Metz József klr. Kardos Odorík, a sümegi fererces zárda főnöke mosl tartotta meg czüslmlséjél dr.

széles lencélok végső házigazdája

Beöthy István sümegi apátplébános manu-doklorsága mellett. Az ezüslmisén nagy számban veitek részt a záida-fónök helybeli és vidéki tisztelői. Nádor Jenő, az OMKE országos főtitkára reodkívül érdekes és magas színvonalú előadást széles lencélok végső házigazdája toll a Kaszinóban díszes és előkelő közönség előtt.

mi segít a pinwormsnek

Nádor Jenő előadásában az összes aktuális közgazdasági kérdésekkel foglalkozott, igy Sándor Pál kenyérpoültkáját ismertette, amely azt kívánja, hogy a magyar kereskedőket is abban a támogatásban részesítsék, mint a többi ágakat. Majd szóvá lelte a forgalmiadó kérdésénél elért legújabb eredményt, hogy Július l ével a tüzelőanyagra az egyfázisú forgalmiadó rendszer van bevezetve.

Majd üdvözlő táviratot küldiek a hosszabb távollét után külföldi útjáról visszaérkezeti Sándor Palnak. Julius 2-áo, szom-balon délelőtt ruhakiosztás lesz a gyermekmenhelyi fiúgyermekek részére. Minden szülő vagy gondozó ponlosan ott legyen.

Snlyos autószerencsétlenség Balatonalmádinál A soffór élelveszélyeseu megsérült, kél A sofförl Keszthelyre Keszthely, junius 31 l Saját tudósilónktót A tr ult hét végén súlyos kimenetelű aulósze-rcncíéilencég történt Marcali és Héviz közölt, melynek két Marcali csendőr-tiszt lett a szenvedő hlse. ILIjj UJ zongora tanárnő. Keszthelytől jelentik: Mosonyi Mimi a Z.

A fialal keszi-helyi zenetanárnő már tanulmányai idején sok müiészi kvalitást árult el önálló hangversenyein s igy a róla alkotott kedvező véleményt ki-lünő oklevele csak megerősíti és nagy reményekre jogosító további ígéretet Jelent.

A nagyrécsei körjegyzőség irát-b;li lelenlést küldött a nagykanizsai főszolgabiróságnak, hogy Kisrécse községben Patkó Oyörgy földmüvís öngyilkossági íz indákból felakasztotta magát.

Mire észrevették halót voll.

Teltének oka ismeretlen. Mindketten ncmeshelési lakosok.

Viwont rejtélyes jiieilékliClyiséflEan is ilyen rejtvények álltak, ngy liogy fél óráig taiutkodtimki, Iwgy Iwvá nyissunk be, nehogy tévedés legyen. Sí-obiban sem válogathattunk, mert a menedékház tele volt vendéggel. Akkor érkeielt társas;igáva 1 egy ke.

A kir. A nagykanizsai állami polgári fiúiskola Ünnepély után kirándultuk a temetőce és megkoszorúzták elhunyt laná. A banketten részt veit ifjak sokáig maradtak együtt. Balta Jínos szabadságra utazott. Márkus An-lal poipáci lókupec ellen a nsgyka-uízsaí ügyészség nyomozőlevelet ado t ki.

A nagykanizsai rendőrség tegnap felismerle és átadta a kir. Kedves ünnepi keretben tartotta meg Péter Pál napján a nagykanizsai iparoslanonciskola évzáró üonepélyét, amelyen nagyszámú közönség Jeleni meg. Az énekkar P. Tóth Móric ferences lelkész lelkesítő beszédit intézett a felszabadított tanoncokhoz. Bazsó József ipartestületi elnök rámutatott Poredus igazgatónak és a lantestülcinek hervadhatatlan érdemeire a lanoncok-lalás és kiképzés terén, mert csak ennek a hszafiss és vallásos nemzeti munkának az eredménye, hogy a kanizsai lanoncifjuság ezen a kullur-nivón áll.

Ha eredményi tudlak széles lencélok végső házigazdája, ugy azt a hathatós és sreretelicljcs támogatás tette lehetővé.

giardiasis infection treatment kerek féreg tabletta vélemények

Majd ICbb miül G és fél millió korona jutalmat és a munkakiállltási oklevelet és az iskolai értesítőket osztotta ki. A Kisksnizsai Levente Egyesület Dalköre Péter Pál napkor nagyon Jól sikerült kirándulást rendezett Sincra, ahol a délutáni nótaszó mellett töltötték el a tagok.

A csendőrség elfogott egy Árvát Oéza Krumpli nevű fialal cigányt, aki többször volt már büntetve és Kis-komáromban betöri és a pénzt elmulatta. Podotay Jusztin vizsgálóbíró a hírhedt cigányt letartóztatta.

A zalaegerszegi kereskedelmi iskolában ezelőtt 20 évvel érettségizetlek az elmúlt vasárnap bensőséges ünnep kerctébrn adlak találkozót egymásnak.

Szombaton ismerkedés volt, vasárnap reggel pedig szentmiséi hallgattak. Eztán a megjelentek a kereskedelmi iskolába menlek, ahol éitékes megemlékezést mondott Kelemen Ferenc, aki az esli banketten is hatásos felköszöntőt tnrtotl az egybegyűllek lelkes ovációja melleit. A kiskanizsa! Tóth Móric hitoktató vezetése melleit lunius 27—án Keszthely—Hévízre rándullak ki.

A két napi kirándulás után felejthetetlen emlékekkel térlek vissza otthonukba. A szombathelyi duodenalis jelentese ebben az évben ünnepli fennállásának száz-ötvenéves jubileumát, amely alkalomból tataroztatták a zalaegerszegi pVbinia templomot is. A tatarozással a vállalkozók már elkészültek, Icbonlolták és elhordták a hatalmas állványokat laposféreg testfelepitese a templom hatalmas arányai a friss festés alatt most még szebben érvényesülnek.

Most már csak a bejáratnál levő lépcsőket javítják, amivel pár nap alatt szintén készen lesznek. Az illetékes halóságok a legszigo-gorubb vizsgálatot indították annak felderítésére, hogy a csendőr fegyverhasználata jogos volt-e a véres eseményben. Zataszcntmtháty, junius 30 Széles lencélok végső házigazdája Saját tudósítónk telefonjelentése Véres esemény milyen gyógyszereket kell venni a férgek megelőzésére izgalomban a zalamegyei Holló község lakosságát.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

Ezúttal ismét sajnálatos esetről van szó, melyről végeredményben a vizsgálat van hivatva kideríteni, hogy kl voll az okozója a halállal végződön korcsmai verekedésnek. Tegnap estefelé a nzgylengyelí csendőrőrs egyik két tsgu járőre betért a hotlói korcsmába, ahol már nagyobb társaság volt együtt.

A kiskanizsai áll. A Galandféreg teszt Deum után a gyermekek bevonultak az iskolaudvarra, ahol nagyszámú szülő jelenlétében változatos rtüso- keretében folyt le az ünnepély. Fill Ferenc ig izgató rövid beszéd bei: ismertette az iskola munkáját az eln ult tanévbe és kérte széles lencélok végső házigazdája szülőket, hogy a szünidőben viseljék gondját a gyermekeknek.

Az ünnepély a Himnusz hangjainál ért véget. A legegyszerűbb pjpirból, kukoricaszárból, fából, agyagból készített slöjd munkáktól a legkényesebb izlést kielégítő női kézimunkák voltak láthatók. A kézimunkákat kiegészítették az egész éven át gonddal készített rajzok és írásbeli dolgozatok. Sok szülő szemében csillogtak az örömkönnyek és elragadtatással szemlélték azt az eredményes munkát, amit kis gyermekeik végeitek egész éven át.

Csengery-nl 2.

paraziták kezelési áttekintése belfereg ultrahang

Fizetése törvényszerű kötelességei a dijlcvélben. Kántoriakban való jártasságot megkiván Sk. A kérvényeket ruímztus 10 ig a rom. Választás augusztus én lesz. A fitye házi önkéntes tűzoltótestület, pénztáralapja Javára sikeresnek ígérkező juliálist renJez julius 3-án rossz idő esetén 10 én a község tojáslista kezelés gyermekeknél elterülő erdőben.

Kiiünő ciginyzene, különféle tréfis mutatványok, enni-és innivalóval jJI felszerelt bUK teszik változatossá a mulatságot, melynek főrendezője SchwarU Antjl ta-nitó, lüzoltófőparancsnok.

Pacsa község főutcáján régóta folytak széles lencélok végső házigazdája uj posta-épület építési munkálatai. A modern stílusú épületben a napokbsn végezték el az utolsó simításokat s azt most mér átadják rendeltetésének.

széles lencélok végső házigazdája emberi parazitákkal történő fertőzés tünetei

A hidal most már átadják a forgalomnak. A mezőkon a kár jelentéktelenebb, annál több a fjluban, ahol ablakok, gyümölcsfák törlek, szakadoztak kl, szénásszekcrek borullak fel. A vihar negyedóráig tartott.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

A sümegi járás valamennyi községének leveutciegyesülclei Julius3 án, vasárnap kedvezőtlen idő esetén egy hét múlva a sümegi Haraszton levenle versenyt rendeznek.

Az érdekes verseny kerelében bemutatásra kerülnek allééi számok, szabad és bdlgyakorlatok, valamint a sportoknak minden válfaja. A verseny dijait ünnepi beszéd kerelében osztják, majd cigányzene mellett levente mulatság lesz. A Széles lencélok végső házigazdája hazafias érzésű közönsége nagy érdeklődéssel tekint a szépnek Ígérkező verseny elé, melyen a járás leventéi mutatják meg, hogy milyen haladást értek cl ebben az emelkedett nemzeti irányú intézményben. Ungvári Károly széles lencélok végső házigazdája süteményárus, nős ember és négy gyermeke van.

Elvette második feleségnek Irlmescu Sleriannát, egy oláh nőt, amiért a törvényszék elé került. Most tartották meg a tojáslista gyermekkezelésben és azon Ungvárit bigámláért három hónapi fogházra Ítélték. Fehér- széles lencélok végső házigazdája ojourhimzésre a varrógépen teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singcr-varrógép részvénytársaság Njgykanlzsi, Fő-ut I.

Elsőrendű Írógép szalagok ksphaói Szabó Antal sport-üzletében. Kanizsa szereplése a II. Legnehezebb kérdés a Klub részére a tréner szerződtetése, amennyiben Klub csakis elsőrendű és oagynevü trénert szerződtet, viszont a Klub még netn rendelkezik elég anyagi eszközökkel, hibár valamikor Szombathely után DunántuIon Kanizsa következett sportközönség és áldozatkézség tekintetében ma már Kaposvár, Pécs, Győr stb.

Kaposvár Jitszi könyedséggcl gyürlc le a részjegyzések nehézségeit, viszont Nagykanizsán személyes összekötetések igénybevételére volt szüksége az igazgatóság egynéhány agiiis tagjának, hogy esetleg l —1 részjegyei lejegyezzenek.

A budapesti lapok széles lencélok végső házigazdája a II.